نشست با حضور مستبصر غنایی شیخ محمد کاراوما لاگسا

مستبصر جوان میانماری: شیعه شدم؛ چون مطالعه کردم

حرف اول و آخرم علی است

شیعه شدم؛ چون پیام انقلاب اسلامی را شنیدم

شیعه شدم ؛ چون خمینی را شناختم

پل کریستفر ایلیاس مسیحی استرالیایی هم شیعه شد

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube