امام رضا(ع) را زیارت کردم و شیعه شدم

مستبصر ایتالیایی حسین مارکو مورلی

سوره توحید پاسخ شبهاتم را داد

بانوی مستبصر آمریکایی “ملودی بیکر”

بانوی مسیحی با نام مبارک “فاطمه” شیعه شد

خانم “لوسیس لدژا فرئیرا داسیلوا” از برزیل مستبصر شد

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube