کونیکو یامامورا

مصاحبه با مستبصر ژاپنی خانم « کونیکو یامامورا » مادر شهید بابایی

آنتون وسنین سیبریایی از شیعه شدن خود می گوید

سوزان اوبری مستبصر آمریکایی : یک پسرم در امریکا کشته شد و دیگری در زندان است

مستبصر آمریکایی خانم ترزا کرانفیل : اخلاق خوب همسرم مرا مسلمان کرد

خانم مستبصر آمریکایی دارابکر: دعای ناد علی را خواندم و شفا گرفتم…

مستبصر شهید بایرام دردی (مصطفی کریمی) از دیار ترکمانان

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube