مصاحبه با مستبصر ایرانی عبدالغفور حلیمی، در ویژه برنامه تشرف + pdf

مسبتصر آلمانی فردریش شفر

مصاحبه با آقای فردریش شفر از کشور آلمان در ویژه برنامه مصاحبه‌های محرم (قسمت دوم) + فیلم

میخائیل سیمانوف مستبصر روسی

مصاحبه با آقای میخائیل سیمانوف از کشور روسیه در ویژه برنامه مصاحبه‌های محرم + فیلم

توبی اشنایدر مستبصر آلمانی

مصاحبه با آقای توبی اشنایدر از کشور آلمان در ویژه برنامه مصاحبه‌های محرم + فیلم

مسبتصر آلمانی فردریش شفر

مصاحبه با آقای فردریش شفر از کشور آلمان در ویژه برنامه مصاحبه‌های محرم + فیلم

قاسم بامبا مستبصر از ساحل عاج

مصاحبه با آقای قاسم بامبا از کشور ساحل عاج در ویژه برنامه مصاحبه‌های محرم + فیلم

InstagramTelegramBehanceEmailYoutube