فارسی                         عربی                         english